Kuntavaalit 2017

 

Kuntamme ei ole myytävänä!

SKP:n Joensuun kuntavaaliohjelma

 

Maassamme on käynnissä kaikkialle ulottuva ja lähes jokaista ihmistä koskeva hyvinvoinnin romuttaminen. Vain rikkaimmat jäävät voitolle. Oikeistolainen leikkauspolitiikka tuhoaa sosiaaliturvaamme, julkisia palvelujamme, ympäristöämme, työläisten oloja ja ihmisoikeuksiamme nopeammin kuin koskaan ennen. Julkisten palvelujen yksityistäminen kiihtyy niin valtion kuin kuntienkin tasolla. Monet näistä palveluista tuottavat hyvinvoinnin lisäksi myös rahaa yhteiseen kassaan. Demokratiasta ole yksityistetyissä palveluissa tietoakaan. Kun palvelut ovat kunnossa, ovat myös asukkaat tyytyväisiä. 

Kaupungin toimintojen palveluiden yhtiöittäminen lisää korruption mahdollisuuksia ja houkutuksia sekä kaventaa demokratiaa. Hallituksen Sote-suunnitelmat luovat toteutuessaan hyvät puitteet julkisen omaisuuden yksityistämiselle. Jo pelkästään Siun sote vie kehitystä tähän suuntaan. Suomen kommunistisen puolueen ehdokkaat osallistuvat kevään 2017 kuntavaaleihin tarkoituksenaan muuttaa politiikkaa Joensuussa. Valta kuuluu asukkaille, ei yhtiöille.


Valtaa kuntalaisille!

Hallituksen, valtuuston ja lautakuntien kokousten on oltava julkisia. Kaikki päätökset, joissa laki ei estä, on tehtävä julkiseksi ja kansalaisten helposti nähtäväksi (päätökset ja päättäjät sekä
äänestykset äänestäjineen nettiin). Tämä palvelee kunnallisen demokratian toteutumista. Se myös vähentää kähmintää, huhujen syntymistä ja korruptoituneen hyväveliverkon läpitunkemattomuutta.

Kaupunginosa-/pitäjävaltuustoja on  perustettava sopiviin keskuksiin, kuten Rantakylään ja Uimaharjuun. Näille valtuustoille on annettava valtaa/rahoitus ja niissä toimiminen pidettävä kyläkokoushenkisenä "matalan kynnyksen” toimintana. Kaikki alueen asukkaat olkoot siis oikeutettuja osallistumaan alueensa toimintaan. Kunnalliset kansanäänestykset on otettava käyttöön tärkeimmissä kysymyksissä, kuten maankäyttöasioissa ja  päätöksiä oman alueen kouluista. Kansanäänestystä tulee käyttää tarvittaessa myös alueellisesti.

Tiedottamista kansalaisille on syytä kehittää edelleen.  Esimerkiksi kuukausittain  on annettava infopaketti vireillä olevista asioista ja tehdyistä päätöksistä paikallislehden yhteydessä. Ennen kaikkea etukäteinen tiedottaminen olisi järjestettävä niin, että kaikki asiat ei tulisi aina väelle yllätyksinä. Joensuun kaupungin kotisivut on uudistettava tältä pohjalta.

Siirtyminen avoimeen lähdekoodiin

Kaikki kaupungin tietojärjestelmät on siirettävä käyttämään avointa lähdekoodia, kuten Vaarakirjasto on jo tehnyt. Tästä seuraa huomattavia säästöjä. Ei ole mitään järkeä tuhlata ”niukkoja” varoja lisensseihin ja vastaaviin. Jos onnistuu Kiinan kansantasavallalta niin luulisi onnistuvan Joensuun kaupungiltakin. Suomen 100-vuotis juhlaprojektin kunniaksi voidaan siirtyä suomalaiseen käyttöjärjestelmään.

Soteuudistus on sutta ja sekundaa

Kunnan palvelut on sovitettava yhteen asukkaiden hyödyksi. Rantakylän terveydenhoitoasemalle on palautettava näytteenotto. Näytteenottopisteiden aukiolon on palveltava asukkaiden tarpeita. Sosiaali ja terveyspalvelujen lisäksi on otettava huomioon myös kulttuuri ja liikuntapalvelut.

Vaikka säästöjen takia on tehty leikkauksia, tälle on olemassa myös vaihtoehto. Ennalta ehkäisy pätee melkein kaikkeen kustannuksia alentavasti. Tämä pätee niin terveyteen, sosiaalisiin ongelmiin, mielenterveyteen kuin vankeinhoitoonkin. 

Perustuslain mukaan kunta on asukkaiden itsehallintoa. Kommunistit ovat koko soteuudistuksen ajan vaatineet kunnioittamaan sitä. Valmistelu on pantava uusiksi ja luovuttava yhtiöittämispakosta ja muusta demokratian murentamisesta. Jo Siun sote kaventaa kunnan asukkaiden mahdollisuutta vaikuttaa sotepalveluihinsa. Uudistuksessa on taattava riittävät resurssit kunnille perusterveydenhoitoon ja sosiaalipalveluihin. Päätösvalta perusterveydenhoidossa ja muissa lähipalveluissa tulee säilyttää kunnissa. Silloin niihin voidaan vaikuttaa vaalien kautta.

Julkiset palvelut kuntalaisten hyväksi!

Kunnan palvelut on tuotettava julkisesti ja lähellä. Yhtiöittäminen ja yksityistäminen vievät kansalaisille tärkeiden asioiden päätäntävallan poliittisen päätännän ulottumattomiin. Tämä vähentää päätöksien läpinäkyvyyttä ja altistaa kansalaiset taloudelliselle hyväksikäytölle. Palvelujen tulee hyödyttää kansalaisia, ei yritystoimintaa.

Käytännöllisesti ajateltuna: Jo olemassa olevat kirjastot on turvattava(Karsikko, Niinivaara). Lisäksi on perustettava uusia kirjastopisteitä uusien asuinalueiden läheisyyteen. Esimerkiksi Noljakkaan on avattava kirjastopiste. Aukioloajoissa on otettava huomioon ihmisten erilaiset tarpeet.

Kulttuuriharrastuksia(teatteri, konsertit, akrobaatit, taikurit jne.) on tuettava. Niiden käyttöön on annettava tiloja ja koululaisille on järjestettävä mahdollisuus osallistua näihin tilaisuuksiin.
 

Julkinen liikenne palvelemaan kuntalaisia

SKP:lle on tärkeätä säilyttää toimiva julkinen liikenne sekä kehittää sitä entisestään. 
Entiset rautatieyhteydet on turvattava ja Pohjois-Karjalassa enää tavaraliikenteen käytössä olevat raideyhteydet on avattava myös matkustajaliikenteelle. Henkilöliikenneyhteys Joensuusta Jyväskylän kautta Turkuun on palautettava. Joensuusta on oltava henkilöliikenneyhteydet myös Kuopioon ja Nurmeksen kautta Ouluun. Lähiliikenteessä on avattava Joensuu-Outokumpu, Joensuu-Heinävaara, Joensuu-Eno ja Joensuu-Hammaslahti-yhteydet. Yöjunayhteydet on palautettava.

Paikallisliikenne on muutettava maksuttomaksi ja sen täytyy kyetä toimimaan vaihtoehtona yksityisautoilulle, joka on ympäristön ja resurssien kannalta sekä kallista että tuhlailevaa. Ensimmäisenä askeleena on aloitettava ruutukaava-alueen kattava liikenne, joka kattaisi ruutukaavan, Siilaisen,Tikkamäen ja liikenneasemat. Kaupungille on perustettava oma liikennelaitos, joka hoitaa julkisen liikenteen tehtäviä. Liikenneverkon on palveltava sekä työ- että asiointiliikennettä.

Kevyen liikenteen väylien kunnossapito on hoidettava niin, että käyttö on sujuvaa. Pyöräilyn ja jalankulkuliikenteen yhteensovittamista on kehitettävä omilla kaistoilla.


Kohtaamispaikkoja kuntalaisille

Keskustaan on saatava kohtaamis- ja bussin odottamispaikkoja ihmisille. Tärkeää on epäkaupallisten kohtaamis- ja harrastustilojen järjestäminen kaikenikäisille. Esimerkiksi entiset Anttilan tilat soveltuisivat tähän tarkoitukseen kokonsa ja sijaintinsa puolesta. Lisäksi nuorisokeskuksia ja liikuntapaikkoja on avattava lisää eri puolille kaupunkia. Nämä täytyy pitää helposti lähestyttävinä ”matalan kynnyksen” paikkoina yhdistelemällä vapaata ja ohjattua toimintaa.

Kaavoituksen vastattava kuntalaisten tarpeisiin

Asumiskaavoituksen ohella kaavoituksella on turvattava kulttuuriperimän sekä ympäristö/virkistysarvojen säilyvyys. Kulttuurihistoriallisesti ja esteettisesti merkittäviä vanhoja rakennuksia on kunnostettava ja pidettävä käytössä. Tuemme kansalaisliikkeen tavoitteita jokivarren ja asema-alueen säilyttämiseksi.


Kunnallinen rakentaminen palvelemaan asukkaiden tarpeita

Vuokrasääntely on palautettava, Joensuun on pidettävä itse huolta asuntojen riittävästä määrästä. 
Teknisen osaamisen ja hintavertailukyvyn ylläpitämiseksi Joensuun on perustettava oma rakennuslaitos. Kunnallisen rakennustoiminnan on edellytettävä työehtosopimuksien mukaisia ehtoja myös mahdollisten aliurakoitsijoiden osalta.

Kaupunki voi kokeilla uusia innovatiivisia ympäristöystävällisiä ja arkkitehtuurisesti
kiintoisia projekteja. Uusiin asuntoihin on esimerkiksi tehtävä mahdollisuudet kaupunkiviljelylle. Puurakentaminen lisäisi viihtyisyyttä. Aurinkoenergian ja maalämmön käyttöä on edistettävä.


Kunnallinen energia ja ympäristö

Lupaavien, päästöttömien energiatuotantomuotojen käyttöön ottamista on tuettava. Kaupunki voi tukea yliopiston toimintaa esim. tilaamalla tutkimuksia fotosynteesin ympäristöystävällisistä energiakäytöstä. 

EI MYYTÄVÄNÄ! Yhtiöittäminen ja yksityistäminen ei tuo tiettävästi mitään hyötyä kunnalle. Pikemminkin tulee tappioita. Muistakaamme mitä seurasi Energialaitoksen myynnistä! Kaupungin potentiaaliset tienestit menevät yksityiselle taholle ja samalla kaupunki joutuu vielä ostamaan tältä taholta aiemmin itse tuottamansa energian. 

Teollisuuden on siirryttävä suljettuun kiertoon. Lisäksi teollisuuden, erityisesti kaivosteollisuuden on noudatettava ympäristölainsäädäntöä ehdottomasti. 

Joensuun on siirryttävä ruokahuollossaan suosimaan lähi- ja pientuotantoa. Ruuantuotannon keskittäminen suurkeittiöihin on hankaloittanut tätä kehitystä. Tilannetta voi kuitenkin korjata huomioimalla paikallisten sesonkituotteiden tarjonta näiden keittiöiden toiminnassa. Kasvisruuan tarjontaa on lisättävä. Tälle on olemassa ainakin terveydelliset, taloudelliset, eettiset ja ekologiset perusteet. Kasvisruuassa on pidettävä mielessä kotimainen tarjonta, esimerkiksi härkäpavut ja hamppu. Hyönteisproteenin käyttöönotolle annettava tukea.


Jätteellä on arvonsa

Joensuun on perustettava biokaasu-/lähilannoitelaitos. Samalla helpottuu liikennekaasun tuotannon ja jätteidenkäsittelyn uudelleen organisointi. Tämä tukee HINKU (hiilineutraalikunta) hanketta.

Kierrätystä on tuettava lisäämällä kierrätyspisteitä niin, ettei kierrätys tuota ylimääräistä vaivaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kierrätyspisteet myös esim. metallille ja muoville tulee olla kävelymatkan päässä asunnolta. Kaavoituksessa on otettava nämä asiat huomioon, jotta tämä ei tulevaisuudessa muodosta ongelmaa. 
Jätteen kierrättämisen ei pidä olla liiketoimintaa. Kustannuksista vastaa tuottaja. Tämä kannustaa tuottajaa vähentämään tuottamansa jätteen määrää ja parantamaan tuotteen laatua.  Kierrätys ja jätehuolto on asetettava kunnallisen laitoksen vastuulle. Tämä voisi toimia kaupungin liikennelaitoksen yhteydessä. Tämä helpottaisi myös kiertävien kierrätyspisteiden perustamista. 

Kierrätysaste on nostettava mahdollisimman korkeaksi. Kierrätysjäte on arvotavaraa, jonka käyttöönotto vähentää uusien resurssien hankkimisen tarvetta. Pitkän ajan tavoitteeksi on asetetteva suljettu kierto. Tämä on lopulta vain tekninen kysymys, johon vastaus on lyöydettävissä, mikäli tahtoa löytyy


Orjatyöstä eroon

Modernit orjamarkkinat on kaupungissa lopetettava . Kuntouttavan työtoiminnan ja työkokeilun väärin käyttäminen kunnallisissa toimissa on lopetettava. Se on keinotekoinen tapa siivota työttömyystilastot, jotta kunta välttyy valtion sakkomaksuilta. Työkokeilu ei juuri koskaan johda oikeaan työpaikkaan. Orjatyö vie oikean työpaikan joltakin palkatulta työläiseltä ja samalla takaa huonon ilmapiirin sekä heikkotasoisen välinpitämättömän työsuorituksen. Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu helpottamaan ihmisen palaamista työelämään esimerkiksi sairauden jälkeen. Ei järjestämään liki-ilmaista orjatyövoimaa kunnille ja yrityksille. 

Katsomme myös pakkoyrittäjyyden orjatyöksi. Pakkoyrittäjät ovat yleensä työehtosopimuksien ulkopuolella. Tämä altistaa heidät mielivaltasille työehdoille. Kaupungin on pidättäydyttävä tällaisen työvoiman käytöstä. Sama vaatimus koskee myös alihankkijoita. Näiden sijaan Joensuu voi työllistää työosuuskuntia.

Pätkätyöläisyys on lopetettava sosiaali- ja terveydenhuollon sekä koulun työsuhteissa. Kommunistien mielestä kaupungilla on velvoite turvata pätkätyöläisten eläkekertymä myös taannehtivasti.

Joensuussa on otettava käyttöön 6 tunnin työpäivä palkkoja alentamatta. Samalla on siirryttävä systeemiin, jossa on kaksi kuuden tunnin vuoroa vuorokaudessa, joka mahdollistaa laajemmat aukioloajat. Yhtäältä työntuottavuudenkasvu mahdollistaa ja toisaalta ihmisten jaksaminen sekä perheiden hyvinvointi vaativat työajan lyhentämistä.

Sairaspoissaolo pitäisi tehdä mahdolliseksi omalla ilmoituksella 5 päivän ajaksi. Tämä vähentää muunmuassa työuupumista, pitkiä työpoissaoloja sekä vammautumisia.

Kaupunki voi työllistää hoitamalla julkiset palvelut omana työnä. Esimerkiksi kodinhoitajat tulee palauttaa lapsiperheiden tueksi, tämä vähentää lasten huostaanottoja. Joensuun on luovuttava yksityisistä perintä- sekä konsulttifirmojen käytöstä.


Eroon fasismista ja rasismista

Kuten Joensuussa 90-luvun kokemuksesta tiedetään fasistit ja rasistit on pidettävä kurissa ja poissa kaduilta. Tämä on poliisin tehtävä, mutta parhaiten toimii ennaltaehkäisy. Yhteiskunnan hyvinvointi on paras lääke. Osallisuus yhteiskuntaan toimii tähän kaikkein parhaiten. Rasismin, fasismin ja muiden vastaavien ilmiöiden oireiden hoitamisen sijaan on tärkeätä puuttua näiden ilmiöiden syihin. Yleensä tämä tarkoittaa merkitsemättömyyden, irrallisuuden ja epäoikeudenmukaisuuden tunnetta. Näistä tunteista kärsivät ihmiset ovat otollisia  uhreja seuraajia saalistaville kansankiihottajille. Solidaarisuus auttaa heitä kaikkia, niin pakolaisia kuin lähiöiden nuoria vihaisia miehiäkin.

Joensuun  on hyödynnettävä olemassaolevia kolmannen sektorin toimijoita. Esimerkiksi Joensuun monikulttuurisuus yhdistyksen (Jomoni) asiantuntemusta on käytettävä hyväksi kaupungin päätöksenteon valmistelussa.

Rauhantyön edistämiseksi Joensuun on liityttävä ns. Hiroshima aloitteeseen. Aloite pyrkii rajoittamaan ydinaseiden kehittämistä ja lisärakentamista. Lopullisena päämääränä on ydinaseeton maailma.

Naiset leikkauspolitiikan uhreina

Oikeistolaisen hallituksen toimet, kuten leikkaukset, kohdistuvat haitallisesti erityisesti naisiin. Monet naisvaltaiset alat esimerkiksi siistijät, kodinhoitajat, sosiaalityöntekijät, lähihoitajat ja lastentarhanopettajat ovat palkkakuopassa. Tilastollisesti naisia on miehiä enemmän pätkätöissä. Kun hoivatyötä sysätään pois yhteiskunnan harteilta, syntyy yhä enemmän erityisesti naisten tekemää palkatonta työtä kodeissa. Perusturvan heikentäminen kohdistuu erityisesti varttuneimpien naisten eläkkeisiin. Vaikka yleinen luulo muuta sanookin, on myös naisten syrjäytyminen yleinen ongelma.

SKP esittää ratkaisuja naisten jaksamiseen töissä, kotona ja eläkkeellä. Kuntatyöntekijöiden palkkoja on nostettava ja työsopimuksia vakinaistettava. Työaikaa ilman palkkaa lisännyt ja juuri naisvaltaisilla aloilla työehtoja heikentänyt kilpailukykysopimus on purettava. Kunnissa on tehtävä kuuden tunnin työpäivän kokeiluja ansiotasoa alentamatta. Kansaneläkkeen määrää on korotettava. Lasten iltapäivätoimintaa on järjestettävä maksuttomasti. Sosiaalisesta luotosta on tehtävä lakisääteinen palvelu.

Terveydenhuollossa on tarjottava gynekologin palveluita naisille suoraan ilman erillistä lähetettä. Kelan on korvattava nuorille ehkäisyvalmisteet täysmääräisesti tai kuntien on tarjottava ne ilman maksua. Sukupuolitautitesteihin on päästävä ilman ajanvarausta ja pikatestien ollessa mahdollisia myös nimettömästi. Aborttilakia on uudistettava siten, että syyn kertominen toimenpidettä pyydettäessä ei ole enää pakollista.


Laadukas koulutus kansanvallan tukena

Koulutuksen turvaaminen kaikille on terveen demokratian tärkeä edellytys. 
Pienempien ryhmäkokojen aikaansaaminen koulussa ja varhaiskasvatuksessa olisi kaikkien etu. Kommunistit vaativatkin tätä. Tämän lisäksi sisäilmaongelmaiset koulut on korjattava.

Lapsen subjektiivista oikeutta päivähoitoon ei saa rajoittaa osa-aikaiseksi sen perusteella, onko vanhemmat tai vanhempi työsuhteessa. Työelämän muutokset edellyttävät myös vuorohoitopaikkojen lisäämistä. Päiväkodeissa on oltava vähintään kaksi lastentarhanopettajaa ja lasten- tai lähihoitajaa lapsiryhmää kohti. Erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeet on huomioitava ryhmän suhdelukua pienentävästi. Tarvittaessa lapselle on järjestettävä avustaja. Varhaiskasvatusta ei voi tehdä leikisti. Lisäksi päivähoidon oltava ilmaista

Peruskoulun lähtökohtana on turvallisen kokoinen koulu lähellä oppilaan kotia. Liian pitkät päivät rasittavat jo nyt pienimpiä koululaisia. Lapsella on oltava paremmat mahdollisuudet päästä iltapäivähoitoon vanhempien tulotasosta riippumatta. Erilaisista taustoista ja kulttuureista tulevien oppilaiden tarpeet on huomioitava nykyistä paremmin. Uskonnonvapaus on toteutettava käytännössä ja koulunkäynnin tuleekin olla tunnustuksetonta. Joensuussa rauhankasvatus on otettava opetussuunnitelmaan.

Toisen asteen koulutuksen määrärahojen leikkaaminen on peruttava. Ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden verkon karsiminen lisää eriarvoisuutta. Lähes joka viides peruskoulun päättävä jää nykyisin vaille jatkokoulutusta. Samaan aikaan resurssien vähentäminen on johtanut opettajaresurssien ja opetuksen laadun heikentymiseen. SKP vaatii, että jokaiselle peruskoulun päättävälle turvataan jatko-opiskelupaikka tai oppisopimuspaikka.


Olemme varakkaampia kuin luulemmekaan

Köyhällä Suomella oli varaa sijoittaa hyvinvointivaltion rakentamiseen. Rikkaalla Suomella varat riittävät ainoastaan hyvinvointivaltion purkamiseen, vaikka kansantulo on viisinkertaistunut. Kyse on poliittisista ja ideologisista valinnoista.

Julkisten palveluiden rahoitus taataan tulonjakoa muuttamalla yhteiskunnassa. Verotuksella yhdessä luotu vauraus saadaan hyödyttämään koko yhteiskuntaa ja ihmisten asukkaiden enemmistöä, eikä vain taloudellista harvainvaltaa. Konkreettisesti kuntien rahoitus taataan nostamalla valtionapuja, kuntien liiketoiminnan tuloilla ja ennaltaehkäisevien toimien tuomilla todellisilla säästöillä.

Pääomatulojen verotusta on kiristettävä ja muutettava progressiiviseksi valtion verotuksessa ja laitettava kuntaverolle. Tavoitteena on alkaa verottaa yhdessä kaikkia tuloja progressiivisesti. Elämiseen välttämätön tulo 1200€/kk vapautettava veroista. Laaja veronkierto on lopetettava, niin laillinen kuin laitonkin.